Bakgrund

Svensk-franska militärsällskapet är en ideell och obunden förening öppen för anställda vid Försvarsmyndigheter, aktiva och pensionerade. Sällskapet initierades i november 2007 på initiativ av svenska militärer som konstaterat att det saknades ett forum för främjandet av det franska språket inom försvarsmakten. Sällskapet tillkom mot bakgrund av det aktualiserade behovet av fransk språkkompetens i och med militära samarbetet inom EU, befattningar i FN samt internationella insatser i fransktalande områden. Det huvudsakliga och dimensionerade syftet med sällskapet är att verka för utveckling och vidmakthållande av franska språkkunskaper hos anställda i Försvarsmakten för att minimera begränsningar i tjänsteutövningen då franska är arbetsspråk. Sällskapet skall även främja etablerandet av sociala kontakter mellan svenska och franska militärer.

Sällskapet skulle kunna sägas bygga vidare på traditioner från 1700-talet av nära band och utbyte mellan svensk och fransk militär.

Villkoren för medlemskap hittas under fliken "Medlemskap".

Comments