Medlemskap

För att bli medlem i Svensk-Franska Militärsällskapet (SFMS) så förutsätts att man är eller har varit anställd vid en Försvarsmyndighet och är intresserad av det franska språket och kulturen i den militära kontexten. Medlemskap är reglerat i sällskapets stadgar enligt följande:

§ 2 MEDLEMSKAP

2:1 Medlemmar
För medlemskap i Sällskapet krävs att ansökande är eller har varit anställd vid en Försvarsmyndighet. Andra sökande kan medges medlemskap efter särskild prövning av styrelsen.
Ny medlem skall efter erlagd medlemsavgift erhålla ett exemplar av dessa stadgar samt påföras Sällskapets elektroniska sändlista och delges inloggningsuppgifter för medlemsforumet på Sällskapets hemsida.
 
Medlem skall:
• följa SFMS stadgar samt av årsmötet och styrelsen fattade beslut.
• erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift.
• Medlem som, efter påminnelse, ej betalat medlemsavgiften kan uteslutas ur sällskapet. Styrelsen har rätt att neka medlemskap och att utesluta medlem som bryter mot sällskapets stadgar eller på annat sätt motverkar Sällskapets verksamhet och syfte.

Ansökan görs till info@sveframil.se med nedan formulär.

Efter att styrelsen godkänt ansökan skickas information om hur medlemsavgiften erläggs. När medlemsavgiften erlagts blir den nya medlemmen uppförd på medlemsmatrikeln och sändlistan. Medlemsavgiften är f.n. 200SEK.

Som medlem kommer man även bli erbjuden att på frivillig basis redovisa sina självskattade kunskaper i franska språket i en kompetensinventering. Denna kompetensinventering kommer att delges Försvarsmakten och kontinuerligt uppdateras. Förhoppningen är att detta skall bidra till Försvarsmaktens behov av fransktalande personal i olika sammanhang.
 

Välkommen som medlem i SFMS,

Styrelsen

ĉ
Ordförande SFMS,
9 jan. 2013 11:58
Comments